PRZECZYTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Españoleando con Doni


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Españoleando con Doni, działający pod adresem: www.espanoleandocondoni.com, prowadzony jest przez Donata Milewska, z siedzibą przy: Wielicka 82/53, 30-552 Kraków, działający pod numerem NIP: 7792504693, REGON: 383003906.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Españoleando con Doni a w szczególności zasady i tryb zawierania  umów  sprzedaży  na  odległość za  pośrednictwem  Sklepu,  jak  również  tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż   odbywa   się   na   podstawie   wersji   Regulaminu,   obowiązującej   w   momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy  Klient  ma  możliwość  zapoznać  się  z  Regulaminem  w  każdym  czasie,  klikając na stronie internetowej Sklepu www.espanoleandocondoni.com w hiperlink

„Regulamin Sklepu".

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.espanoleandocondoni.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) - osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) - przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

· osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową  -  tzw.

Konsument sensu stricto" oraz

· osoba   fizyczna   zawierająca   umowę   cywilnoprawną   za   pośrednictwem   Sklepu, bezpośrednio  związaną  z  jej  działalnością  gospodarczą,  gdy  z  treści  tej  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw.

„Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.espanoleandocondoni.com,   za   pośrednictwem   którego   Klient   może   zakupić   od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - Donata Milewska z siedzibą przy: Wielicka 82/53, 30-552 Kraków, NIP: 7792504693, REGON: 383003906 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa  sprzedaży  -  umowa  sprzedaży  Towarów  na  odległość  zawarta  przez  Klienta  za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminemi jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.espanoleandocondoni.com,

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

b. W przypadku złożenia zamówienia płatnego kartą płatniczą lub za pośrednictwem PayPal - rozpoczyna się od razu po wpłacie.

7. Zamówienia  złożone  w  Sklepie  są  przyjmowane 24  godziny  na  dobę,  bez  względu  na dzień tygodnia.

8. Klient otrzyma  wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie  Sprzedawcy  o  przyjęciu  oferty.  Z  chwilą  jego  otrzymania,  przez  Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia może zostać wystawiona faktura do paragonu na życzenie Klienta.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. E-mail - [email protected]

b. Adres korespondencyjny - ul. Wielicka82/53, 30-552 Kraków

c. Telefon - +48 510 845 924

11. Podana  w  zamówieniu  cena  stanowi  całkowitą  wartość,  jaką  Klient  zobowiązany  jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Jeżeli  Konsument  zobowiązany  będzie  do  płatności  wykraczającej  poza  uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie,    wyjaśniając    przyczynę   różnicy    ceny.    Obciążenie    Konsumenta    dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

14. W przypadku zakupu e-booka, audiobooka czy elektronicznej wersji książki, sprzedawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie ich osobom trzecim. Oznacza to bezwzględny zakaz kopiowania oraz jakiegokolwiek rozsyłania. Zakupiony produkt elektroniczny może być używany tylko do użytku osobistego. Dodatkowo według ustawy art. 38 ust. 13 klient składając zamówienie wyraża zgodę na dostarczenie mu produktu elektronicznego oraz rozumie, że zwrot takowego produktu nie będzie możliwy. Klient zobligowany jest do dokładnego przeczytania opisu produktu i przemyślane zakupy, gdyż w przypadku produktów elektronicznych zwrot ten nie będzie możliwy.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Realizacja  wysyłki  zamówienia  w  Sklepie  odbywa  się  za  pośrednictwem: kuriera, paczkomatu oraz w przypadku wysyłek zagranicznych - Poczty Polskiej

2. Zamówienia składane w Sklepie (wysyłka) są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia  składane  w  soboty,  niedziele  i  święta  będą  realizowane  najbliższego  dnia roboczego.

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2-4 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz   przewidywany   czas   dostawy,   który   wynosi   od   24   godzin, w przypadku Polski.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności   dokładnie   sprawdzić   zawartość   i   kompletność   przesyłki,   stan   opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym, pod adresem: ul. Wielicka 82/53, 30-552 Kraków.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

  1. W  ramach  funkcjonowania  Sklepu możliwe  są następujące sposoby  płatności:

- przelewem, na rachunek bankowy - 07 1320 1537 1859 1558 3000 0002;

- płatność za pomocą Paypal lub kartą płatniczą

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia   zamówienia.   W   przeciwnym   wypadku   oferta   Sprzedawcy   nie   jest   wiążąca  i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer  składanego  zamówienia.  Istnieje  możliwość  przedłużenia    terminu    zapłaty,  przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

6. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

· Towar  nie  posiada  właściwości,  które  powinien  mieć  ze  względu  na  cel  umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

· Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

· Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

· Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w  zakresie  swojej  działalności  gospodarczej,  lub  która  przedstawia  się  jako  producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta  o  zawarciu  umowy  sprzedaży,  a  także  gdy  treść  tych  zapewnień  została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Jeżeli   Towar   ma   wadę,   Klient   może   złożyć   oświadczenie   o   obniżeniu   ceny   albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli  Towar  ma  wadę,  Klient  może  również  żądać  wymiany  rzeczy  na  wolną  od  wad  albo usunięcia wady.

7. Konsument   może,   zamiast   zaproponowanego   przez   Sprzedawcę   usunięcia   wady, żądać  wymiany  Towaru  na  wolny  od  wad  albo  zamiast  wymiany  Towaru  żądać  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe  albo  wymagałoby  nadmiernych  kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

9. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

10. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar,na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Wielicka, 30-552 Kraków.

11. Sprzedawca  zobowiązuje  się  ustosunkować  do  reklamacji w  terminie  czternastu

(14) dni od dnia jej otrzymania.

12. Jeżeli  reklamacja  jest  uzasadniona,  Sprzedawca  zobowiązuje  się  wymienić  wadliwy Towar  na  wolny  od  wad  lub  usunąć  wadę  w  terminie  czternastu  (14)  dni  od  dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu  płatności  w  terminie  czternastu  (14)  dni,  od  dnia  otrzymania  odstąpienia    od umowy,    z    zastrzeżeniem,    że    zwrot    płatności    nie    nastąpi    do    chwili  otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

14. Jeżeli   Konsument    zażądał   wymiany    rzeczy    lub    usunięcia    wady   albo    złożył oświadczenie   o   obniżeniu   ceny,   określając   kwotę,   o   którą   cena   ma   być   obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów fizycznych zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.


2. Konsument   może    odstąpić    od    umowy,    składając    Sprzedawcy    oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul.Wielicka 82/53, 30-552 Kraków.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Wielicka 82/53, 30- 552 Kraków.

6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w  tym  koszt  dostarczenia  Towaru,  przy  czym  zwrot  płatności  nie  nastąpi,  do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca  dokona  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

· w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  dostarczana  w  zapieczętowanym opakowaniu,  której  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

· w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które  po  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

· w   której   przedmiotem   świadczenia   są   nagrania   dźwiękowe   lub   wizualne   albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

· o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

· w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

· o  dostarczanie  treści  cyfrowych,  które  nie  są  zapisane  na  nośniku  materialnym, jeżeli  spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  Konsumenta

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

10. Prawo   odstąpienia  od   umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje  podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016,p. 1– 88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,  może  żądać  ich  poprawienia  lub  usunięcia.  Sprzedawca  zapewnia  każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w pliku „Polityka prywatności" w zakładce regulamin na stronie Sklepu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.espanoleandocondoni.com.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających   na   dostęp   do   Internetu   oraz   przeglądarki   internetowej,   umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin   nie   wyłącza   oraz   nie   ogranicza   żadnych   uprawnień   Klienta,   będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów  prawa. W przypadku sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać  się  nieważne  lub  bezskuteczne,  ważność  całego  Regulaminu  w  pozostałej  części pozostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych lukw Regulaminie.


Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy

Miasto: _________________dnia:_____________

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta: Imię i nazwisko:   _____________

Adres: _________________________

E-mail: ________________

Tel:   ________________

Przedsiębiorca: Nazwa: Españoleando con Doni Adres: Wielicka 82/53


FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia r., polegającej na:


W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy:

 _____________ zł (słownie:                                                      ),  którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: 

Z wyrazami szacunku,


(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)REGULAMIN SKLEPU.pdf

POLITYKA PRYWATNOŚCI.pdf